มิ.ย. 19

โครงสร้างหลักสูตรแยกตามคณะ

โครงสร้างหลักสูตรแยกตามคณะ

 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ปีการศึกษาที่เปิดดำเนินการ ปีการศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล 2540 2547 2550 2555
วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 2547 2550 2555
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2540 2547 2550 2555
วิศวกรรมอุตสาหการ 2540 2547 2550 2555
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

การจัดการ 2540 2546 2550 2555
การจัดการ (ต่อเนื่อง) 2541 2546
การตลาด 2540 2546 2550 2555
การตลาด (ต่อเนื่อง) 2541 2546 2550
การเงินและการลงทุน 2540 2546
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2540 2546 2550 2555
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ต่อเนื่อง) 2541 2546 2550
การบัญชี 2540 2546
การบัญชี (ต่อเนื่อง) 2541 2546
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2545 2546
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) 2545 2546
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 2547 2550 2555
บัญชีบัณฑิต 2550 2555
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2540 2547 2549 2551 2552 2554
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การตลาด 2547 2551 2556
คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 2555
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2540 2546 2550
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 2540 2546 2550
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2542, 2544 2547 2550 2555
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 2547 2550 2551 2556
คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2543 2547 2550 2555
การจัดการท่องเที่ยว 2543 2547 2550
การท่องเที่ยว(ปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากเดิมการจัดการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยว) 2555
สารสนเทศศาสตร์ 2546
จีนศึกษา 2551 2555
ภาษาไทย 2549 2555
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 2545 2550 2555
รัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 2543 2547 2549 2552 2556
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 2547 2556 2556
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตร 1 ปี)
2550 2555
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2549 2554
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล 2550
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2555
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2550
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี 2550
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2542 2547
คณะการบิน วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารกิจการการบิน 2551 2555
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการบิน 2548
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต(5 ปี) 2551
เภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 2553
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2553
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2553 2557
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา 2549 2551
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2546 2547 2549 2551 2556
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2548 2551 2556